نخستین دانشجوی دکترای علوم کامپیوتر در شمالغرب کشور

نخستین دانشجوی دکترای علوم کامپیوتر در شمالغرب کشور از دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تبریز فارغ¬التحصیل شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز، دکتر جابرکریم¬پور با دفاع از اولین رساله دکتری سیستم های کامپیوتری، یک روش صوری برای توصیف و درست یابی ترکیبی سیستم های نرم افزاری مبتنی بر مولفه¬ها را  نیز ارایه کرد.
به گفته وی  در این روش ابزاری طراحی  و تهیه شده است که  کارشناسان توسعه دهنده سیستم های نرم افزاری  می توانند عملکرد یک سیستم  بزرگ نرم افزاری  را به صورت گرافیکی و بدون درگیری با معانی ریاضی، توصیف کنند.
دکتر کریم پور افزود: ابزار تهیه شده، با توجه به معانی، مدل¬ها و اثبات¬های ریاضی، درستی توصیف کارشناسان کامپیوتر را از نظر خاصیت امنیت بررسی می¬کند و اگر در مواردی خطایی باشد آن را گزارش می نماید تا کارشناسان کامپیوتر نسبت به رفع آن اقدام  کنند و اگر سیستم از نظر خواص امنیتی به طور کامل درستی یابی شود به این معنی است که درستی آن سیستم  قبل از پیاده سازی ، آزمایش و استفاده، به صورت ریاضی  ثابت شده است  و  نرم افزار حاصل از این توصیف، درست کار خواهد کرد.
به گفته وی در این ابزار نرم افزاری،  یک سیستم بزرگ به صورت مجموعه ای از اجزاء یا مولفه در نظر گرفته شده و برای هر مولفه و ارتباط آن با سایر مولفه¬ها و بالاخره برای عملکرد کل سیستم،  یک مدل ریاضی ساخته شده است
دکتر کریم¬پور افزود: این مدل ریاضی، اثبات درستی سیستم  را به صورت ترکیبی فراهم می¬کند، بطوریکه از درستی اجزای سیستم، درستی کل سیستم نتیجه می¬شود.
وی همچنین  در جلسه دفاع از رساله خود با اشاره به نقش و اهمیت کامپیوتر و سیستم¬های کامپیوتری در زندگی بشر گفت: امروزه کامپیوتر و سیستم های کامپیوتری در زندگی بشر از اهمیت بیشتری برخوردار است به طوریکه ما شاهد حضور کامپیوتر در  تمامی¬ عرصه¬ها هستیم.
دکتر کریم پور با بیان اینکه  بسیاری از سیستم¬های کامپیوتری با جان و مال مردم سرو کار دارند، افزود: از این سیستم¬ها که به آنها     سیستم¬های بحرانی نیز می گویند، می¬توان به کنترل¬کننده های نیروگاه¬های هسته¬ای، دستگاه¬های رادیولوژی، اشاره کرد که نقص و یا توقف این سیستم ها خسارات جبران ناپذیری به بار می¬آورد.
دانش آموخته دانشگاه تبریز با بیان اینکه یکی از روش های تضمین درستی  این سیستم¬ها، آزمایش آنان است، افزود: اما به دلیل بزرگی این سیستم¬ها نمی شود تمامی جوانب آنها را آزمایش کرد و از طرفی آزمایش سیستم¬های حیاتی مانند یک فضاپیما و یا یک دستگاه پزشکی امکان پذیر نیست؛ پس بایستی قبل از پیاده سازی از درستی عملکرد نرم افزار سیستم مطمئن باشیم که بر این اساس مساله اثبات درستی عملکرد نرم افزار، اهمیت بیشتری می¬یابد.
دکتر کریم پور رساله دکترای خود را با راهنمایی دکتر آیاز عیسی زاده از اساتید گروه علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تبریز  و با  کمک اساتید مشاور دکتر میرکمال میرنیا از اساتید گروه ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تبریز و دکتر سیدحسن میریان از دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف انجام داده است.
به گفته وی، در راستای تدوین این رساله پژوهشی، 8 مقاله در مجلات خارجی چاپ و  در کنفرانس¬های بین¬ المللی ارایه شده است.
 
 
/ 0 نظر / 4 بازدید