مجوز ایجاد سه رشته جدید دکتری در دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

مجوز ایجاد سه رشته جدید دکتری در دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان صادر شد

دکتر رامین رحمانی رئیس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان اعلام کرد شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات وفناوری  با ایجاد سه رشته  جدید مقطع  دکتری   در این دانشگاه موافقت کرد . 

به گزارش  اداره کل روابط عمومی وزارت علوم،  تحقیقات وفناوری ، وی این رشته ها را دکترای "علوم خاک با گرایش پیدایش ، رده بندی وارزیابی خاک"، "علوم وصنایع غذایی با گرایش تکنولوژی مواد غذایی " و" علوم جنگل با گرایش جنگل شناسی واکولوژی جنگل" اعلام کرد .

 

بیش ازاین دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان   در 5 رشته  شیلات ، علوم مرتع ، زراعت ، خمیر وکاغذ  دانشجوی مقطع  دکتری پذیرش می کرد.

/ 0 نظر / 3 بازدید